Woda towarem deficytowym

Obecnie na całym Świcie ponad miliard ludzi ma utrudniony dostęp do świeżej wody. Przeszło dwa i pół miliarda żyje w warunkach, które w świecie zachodnim uznaje się za urągające godności. Jedna trzecia ludzkości nie ma w domu bądź przy domu żadnej toalety.

Światowa konsumpcja wody w ostatnich 50 latach zwiększyła się czterokrotnie. Prawie pół miliarda ludzi żyje w krajach, gdzie zasoby wody są niewystarczające. Szacuje się, że w 2050 roku co najmniej jedna czwarta światowej populacji będzie musiała żyć z chronicznym lub okresowym ograniczeniem dostaw wody. Przyczyn takiego zjawiska możemy doszukiwać się w:

  • wzroście zaludnienia (od połowy XX wieku, na skutek eksplozji demograficznej, potroiła się całkowita liczba ludności na Ziemi. Obecnie jest nas 6 miliardów za 20 lat będzie nas prawdopodobnie już 8 miliardów)
  • globalnym ociepleniu (Autorzy raportu WWF przewidują, że wzrost średnich temperatur jedynie o 4o Celsjusza może doprowadzić do zniknięcia wszystkich lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej)
  • rosnącym zanieczyszczeniu wód (Każdego dnia do światowych zasobów wody trafiają 2 miliony ton zanieczyszczeń)
  • rabunkowej gospodarce rolnej i przemysłowej (Zmniejszająca się powierzchnia lasów oraz nieefektywne wykorzystywanie wody)

Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób spektakularny i czytelny dla opinii publicznej jak powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy – są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast. Według szacunków WHO każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. Oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się.

Brak dostępu do wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Dlatego tak ważne jest ażeby każdy z nas zrobił wszystko co w jego mocy celem ograniczenia poziomu zużywanej wody. Połączone wysiłki nas wszystkich, pomogą zapobiec pogłębianiu kryzysu i ubytkom zasobów wodnych na Ziemi, które są jednym z najcenniejszych skarbów jakie posiadamy.